Nội thất nhà hàng

Quy định đất thi công nhà xưởng

http://nhadepsaigon.net/danh-muc/thi-cong-biet-thu.html

Loại đất nào được sử dụng ổn định lâu dài?
Đất có các công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; Đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng các công văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao vụ lợi ích công cộng và các công trình công cộng lòng nhằm mục đích kinh doanh; đất có di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh;
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa. Loại đất nào sử dụng có thời hạn, thời hạn sử dụng của mỗi loại đât là bao lâu?
Theo quy định tại Điều 67 Luật đất đai, loại đất sử dụng có thời hạn và thời hạn sử dụng của mỗi loại được quy định cụ thể như sau:
1. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muôi cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng: thời hạn cho thuê đất là không quá hai mươi năm; thời hạn giao đất là hai mươi năm đối với diện tích đất trong hạn mức;
2. Đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng, thi công nhà xưởng thời hạn cho thuê đất là không quá năm mươi năm; thời hạn giao đất là năm mươi năm.
Trong trường hợp diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức, thời hạn sử dụng đất được quy định như sau:
– Nếu đất nông nghiệp được giao trước ngày 1-1- 1999, thời hạn sử dụng đất là 10 năm đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân và 25 năm đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất của hộ gia đình, cá nhân và sau đó phải chuyển sang thuê đất.