Nội thất nhà hàng

Thi công nhà xưởng chuyên nghiệp

Cơ quan nào có thẩm quyền gia đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích s dụng đất?
Theo quy định tại Điều 37 Luật đất đai, cơ quan e thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đồng thời là cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đá Cụ thể như sau:
1. ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; giao đất đối với cơ sở tôn giáo; giao đất, cho thuê đất đôi với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cho thuê đất đối với tó chức, cá nhân nước ngoài.
2. ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; giao đất đối với cộng đồng dân cư.
3. Uy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.
Các trường hợp sử dụng đất được lất không thu tiền sử dụng đất?
Điều 33 Luật đất đai, Nhà nước thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp cá nhân trực tiếp lao động nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được nghiệp trong hạn mức quy định; hạn mức sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu, thực nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối;vũ trang nhân dân được Nhà nước giao nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng MUỐI HOẶC SẢN XUẤT KẾT HỢP VỚI NHIỆM VỤ AN NINH; tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ các dự án của Nhà nước; tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho, thi công nhà xưởng; cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muôi;
Người sử dụng đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, giao thông, thủy lợi; đất xây dựng các công hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng và các công trình công kháckhông nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;
Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp.