Nội thất nhà hàng

Thi công nhà xưởng giá rẻ

Trường hợp trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê, áp dụng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tố chức, cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam và tổ chức kinh tê trong nước, hộ gia đình, cá nhân thuê đất trước ngày 1-7-2004
Thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.
đất tại các tổ chức tín dụng đượo phép hoạt động tại Việt Nam troni thời hạn thuê đất.
Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuè; trường hợp người mua tài sản là tổ chức, cá nhân trong nước thì được Nhà nước giao dất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng nàm; trường hợp người mua tài sản là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu tiền thuê đất hàng năm. Người được giao đất, thuê đất tiếp tục sử dụng theo đúng mục đích đã được xác định trong thời hạn còn lại.
Chuyển nhượng quyền sử dụng thuê và tài sản thuộc sở hữu mình gắn liền với đất trong thờ hạn thuê đất có quyền cho thuê nhà ở mà kliỏng được phép hun nhà trong từng hợp đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở.
Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài dược phép đầu tư xây dựng, thi công nhà xưởng, kinh doanh nhà ở thì có quyền bán hoặc cho thuê nhà ở, nếu nhà đầu tư đã trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê trước ngày Nghị định 84 2007 NĐ-CP có hiệu lực thi hành (1-7-2007) thì nhà đầu tư có quyền lựa chọn chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần 70 năm như nộp tiền sử dụng đất ở và phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất ở và tiền thuê đất đã trả trước một lần cho cả thời hạn thuê. Hoặc khi bán nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở, nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước khoản tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất ở và tiền thuê đất đã trả trước một lần cho cả thời hạn thuê. Đối với nhà biệt thự, liên kế thì nộp số tiền chênh lệch vào thời điểm bán nhà, đối với nhà chung cư thì nộp chậm nhất tại thời điểm kết thúc dự án. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài và không phải nộp tiền chênh lệch giữa đất thuê và đất sử dụng ổn định lâu dài; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai.