Nội thất nhà hàng

Thi công nhà xưởng

Tư vấn xây nhà

Theo quy định tại Điều 66 Luật đất đai, các loại đất được sử dụng ổn định lâu dài bao gồm:
Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng, bao gồm:
– Đất được Nhà nước giao cho cộng đồng dân cư sử dụng để bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với phong tục, tập quán của các dân tộc thiểu số;
– Đất nông nghiệp giao cho cộng đồng dân cư sử dụng kết hợp với mục dích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, không được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác.
Đất ở Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, thi công nhà xưởng kinh của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất;
5Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp bao gồm:
– Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức sự nghiệp
Đất xây dựng trụ sở của các tổ chức khác do chính phủ quyết định;
– Đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, ngoại giao của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính tri – xã hội, tổ chức sự nghiệp công.
Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng, gồm đất thuộc I. nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.