Nội thất nhà hàng

Thi công xây dựng nhà xưởng

Công ty A (doanh nghiệp trong nước) được Nhà nước cho thuê đất thi công nhà xưởng, thời hạn thuê là 50 năm, tính từ 1-1-20 Công ty đang trả tiền thuê hàng năm, nay côriịí muôn chuyến sang hình thức giao đất có thu tir sử dụng đất được không? Nêu được thì cơ qun nào có thẩm quyền giải quyết?
Theo quy định tại khoản 4 Điều 108 Luật (1 đai, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Vi Nam định cư ở nước ngoài đã thuê đất của Nhà nước làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, xA dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, xay dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho th thì được chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền dụng đất nếu có nhu cầu và phải thực hiện nghĩa vụ I chính theo quy định của pháp luật.
Công ty A đang sử dụng đất xây dựng nhà xưở là loại đất mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doan Vì vậy, Công ty A có quyền chuyển từ thuê đất sang gi đất có thu tiền sử dụng đất. Cơ quan có thẩm quyền c phép Công ty A chuyển từ thuê đất sang giao đất có I tiền sử dụng đất là Sở Tài nguyên và Môi trường n có đất. Theo quy định tại khoản 2 Điều 129 Nghị đị 181 2004 NĐ-CP, việc chuyển từ thuê đất sang giao (I có thu tiền sử dụng đất được thực hiện như sau:
– Trong thời hạn không quá năm (05) ngày việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra; đối V trường hợp đủ điều kiện thì làm trích sao hồ sơ địa chín kế hồ sơ đến cơ quan tài nguyên và môi gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế vụ tài chính;thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài nguyên và môi trường có trách nhiệm quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.