Nội thất nhà hàng

Thiết kế nhà hàng phong cách Hàn Quốc

Mẫu thiết kế nhà phố

1. Chọn một máy giữ ẩm cho các điểu kiện hoạt động khác
Nếu nhiệt độ mong muốn trong Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc khác 70°F (21°C), dùng Bảng 20 thay cho Bảng 18. Nhập vào Bảng 20 tại nhiệt độ phòng mong muốn, 60°F (15,6°C) và đọc hàm lượng hơi ẩm của không khí bão hoà hơi nước tại nhiệt độ này, là 5795 gr/ft3 (13,26 ml/dm3). Không khí bên ngoài có nhiệt độ 5 + 10 = 15°F (9,4°C), như Bảng 20 cho biết, chứa 0,984 gr/ft3 (2,25 ml/dm3) hơi ẩm khi hoàn toàn bão hoà.
Tìm hàm lượng hơi nước của không khí trong phòng và các điểu kiện bên ngoài từ hàm lượng hơi nước, gr/ft3 = (độ ẩm tương đối của không khí, biểu diễn theo số thập phân)(hàm lượng hơi nước của không khí bão hoà, gr/ft3). Với không khí trong phòng 60°F (15,6°C), độ ẩm tương đối 65%, hàm lượng hơi nước = (0,65)(5,795) = 3,77 gr/ft3 (8,63 ml/dm3). Với không khí bên ngoài 15°F (-9,4°C), độ ẩm tương đối 50%, hàm lượng hơi nước = i0,50)(0,984) = 0,492 gr/ft3 (1,13 ml/dm3). Do vậy, máy giữ ẩm phải cộng ihêm độ chênh lệch là 3,77 – 0,492 = 3,278 gr/ft3 (7,5 ml/dm3).
Kho chứa này có thể tích 500000 ft3 (14155 m3) và thay đổi không khí ba lần một giờ. Do đó, trọng lượng hơi nước cần phải Ị)ổ sung mỗi giờ là (số lần thay đổi không khí một giờ)(thể tích, ft3)(gr/ft3 khí)/7000 gr/lb, cho kho này = (3)(500000)(3,278)/7000 = 701 lb/h (0,09 kg/s), chưa kể tới tải của sản phẩm. Vì tải của sản phẩm là 400 lb/h (0,05 kg/s), tổng tải giữ ẩm là 701 + 400 = 1101 lb/h (0,14 kg/s). Chọn máy giữ ẩm cho các điều kiện này theo cách nh» trong bước 4.