Nội thất nhà hàng

Thu hồi đất thi công nhà xưởng

Trường hợp không được bổi thường đất thì có được bồi thường tài sản trên? Có được hưởng các chính sách hỗ trợ nhà nước?
Theoquy định tại khoản 2; 3 Điều 43 Luật đất đai nước thu hồi đất người bị thu hồi đất sẽ được tài sản trên đất ngay cả khi không được bồi (lất. Trừ các trường hợp cụ thể quy định dưới kliõng được bồi thường về tài sản khi Nhà nước sản gắn liền với đất được tạo ra tại khu vực đất bị thu hồi sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, thi công nhà xưởng quy hoạch xây dựng điểm dần cư nông thôn đã được công bố mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
Tài sản gắn liền với đất được tạo ra trước khi cỏ quyết định thu hồi đất mà trái với mục đích sử dụng đát đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đét tại thời điểm xây dựng công trình dó;
Đất bị thu hồi thuộc các trường hợp sau:
– Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;
– Đất bị lấn, chiếm trong các trường hợp sau đâ.y: đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm hoặc đất không được chuyển quyền sử dung đất theo quy đinh của Luật đất đai năm 2003 mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm d bị lấn, chiếm;
– Cá nhân sử dụng đất chết mà không có ngưừl thừa kế;
– Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mrt không được gia hạn khi hết thời hạn.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 69 2009 NĐ-CP, trường hợp người đang sử dụng không đủ điều kiện được bồi thường quyền sử dụng đốt thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét để hỗ trợ. Nhu vậy, tùy trường hợp cụ thể theo quy định mà người thu hồi đất trong các trường hợp trên có thể được những chính sách hỗ trợ nhất định.

Bài viết khác