Nội thất nhà hàng

Tư vấn thiết kế nhà hàng

To chuc su kien Rievents

Các tổ chức kinh tế trong nư»K khi chuyến mục đích sử dụng đất có quyền In chọn sử dụng đất dưới hình thức giao đất có lliil tiền sử dụng đất hoặc thuê đất hay không?

Theo quy định tại Điều 108 Luật đất đai, ĐiAli

11 Nghị định 142/2005/NĐ-CP, Điều 27, 28 Nghị (lmll 84/2007/NĐ-CP.

Các tổ chức kinh tế trong nước được Nhà nước guid đất nông nghiệp, hoặc được Nhà nước giao đất khôn« thu tiền sử dụng đất khi dược phép chuyển mục đích mW dụng đất sang mục đích sản xuât phi nông nghiệp (tfl làm mặt bằng xây ÌLfng cơ sở sản xuất, kinh doanh, Mll dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đíilti kinh doanh; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyểl nhượng hoặc cho thuê, xây dựng nhà ở để cho thuê ỉlitì được quyền lựa chọn sử dụng đất dưới hình thức giao (lA j có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượni quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đAI đai để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà phải chuyển mục đích sử dụ 11ri đất sau khi nhận chuyển nhượng thì cũng được quyền lưu chọn sử dụng đất dưới hình thức giao đất có thu tiền stl dụng đất hoặc thuê đất.

» (III lioi ;Ỉ2: Doanh nghiệp tư nhân X có 1000m2

I litM n!i;i ờ nay muôn chuyến mục đích sang nhà hàng, khách sạn có được không? I» •!( ■• phép xây dựng thiết kế nhà hàng, khách sạn thì ■Ml nộ ) tiền sử dụng đất sau khi chuyển mục li IM. (lung hay không?

lliộn nay, pháp luật không có quy định nào cấm I lili VII mục đích từ đất làm nhà ở (đất ổn định lâu ■mHK xáy dựng nhà hàng khách sạn (đất măt bằng I Hktirtt kinh doanh) do đó doanh nghiệp X nếu có nhu lit Ịilnn M111 xét khu đất mình đang sử dụng hiện nay (»im liựị) ‘Quy hoạch, kê hoạch sử dụng đất hoặc quy MỊỊt /! V lưng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư d lliOn 1,1 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét r kliỏng; nêu phù hợp thì được quyền chuyển mục ml tiling đất.

I l /iy là trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất ll«u plưii xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ( III «in I à m thủ tục đăng ký với văn phòng đăng ký Ilk MI lung đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Bài viết khác