Nội thất nhà hàng

Xây dựng và thiết kế nội thất văn phòng

Nhóm đất chưa sử dụng bao gồm các loại sau:

– Đất bằng chưa sử dụng;

– Đất đồi núi chưa sử dụng;

– Núi đá không có rừng cây.

Loại đất nào được sử dụng ổn định lâu dài?

Theo quy định tại Điều 66 Luật đất đai, các loại đất được sử dụng ổn định lâu dài bao gồm:

Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;

Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng, bao gồm:

– Đất được Nhà nước giao cho cộng đồng dân cư sử dụng để bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với phong tục, tập quán của các dân tộc thiểu số;

– Đất nông nghiệp giao cho cộng đồng dân cư sử dụng kết hợp với mục dích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, không được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác.

Đất ở;

I Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, thiết kế nội thất văn phòng kinh (liiMiih của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định (luựr Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất;

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình Hự nghiệp bao gồm:

– Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức rliinli trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức sự nghiệp

Đất xây dựng trụ sở của các tổ chức khác do Ill Inh phủ quyết định;

– Đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa

K vA công nghệ, ngoại giao của cơ quan nhà nước, tổ Ihüfc chính trị, tổ chức chính tri – xã hội, tổ chức sự nnhivp công.

li. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng, gồm đất thuộc I Im I. nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường .Im. lun l iêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các tttl HỞ của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động;

H. Đất có các công trình là đình, đền, miếu, am, từ itinỉni:, nhà thờ họ;

íl Đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng các công li lull văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao iln,ii vụ lợi ích công cộng và các công trình công cộng It II III Id lòng nhằm mục đích kinh doanh; đất có di tích Illll Mí văn hóa, danh lam thắng cảnh;